Beginselverklaring

De Sociaal Democraten & Progressieven (SD&P) werden opgericht in Aalst op 20 januari 2014. SD&P gaat voor een eigen, positief en progressief verhaal voor de Aalstenaar en voor Vlaanderen. Deze politieke beweging plaats zich hierdoor in de rijke Aalsterse traditie van politieke en maatschappelijk bewogen figuren zoals Daens, Boon en Van Hoorick en anderen. Sociaal, vooruitstrevend maar ook eigenzinnig. Hun sociaal progressieve erfenis blijft meer dan ooit actueel.

SD&P gaat (streeft, ijvert) voor de volgende principes en wil die doorheen onze politieke actie in de praktijk omzetten:

 1. De SD&P streeft naar een samenleving waar gelijkwaardigheid, vrijheid, solidariteit en gewenste verantwoordelijkheid basisbeginselen zijn.
 2. SD&P is voorstander van een hedendaags beleid, een structureel sociaal beleid en een armoedebeleid waarbij mensen die het moeilijk hebben maximaal worden gesteund. Tegelijk is iedere vorm van oneigenlijk gebruik van het sociaal systeem uit den boze vermits dit het draagvlak voor de solidariteit ondergraaft. Ook een aalmoescultuur dient te worden voorkomen.
 3. SD&P pleit voor maximale tewerkstelling voor iedereen en voor verantwoorde en duurzame economische groei. De SD&P beseft dat een goed werkende economie nodig is om ons sociaal model te schragen. Ondernemen, innoveren, creativiteit en initiatief nemen dient gestimuleerd te worden, ook in de sociale economie. Zelfstandigen en ondernemers zijn hierbij volwaardige partners, wij hebben elkaar nodig.
 4. SD&P komt op tegen iedere vorm van onrecht en uitsluiting. De beweging kiest voor een inclusieve samenleving waarbij je niet uitsluit doch omarmt, maar verzet zich ook tegen iedere jaloeziecultuur waarbij mensen elkaar geen succes gunnen.
 5. SD&P zet zich in voor een verdraagzaam Vlaanderen waar het harmonieus samenleven van mensen van verschillende origine essentieel is en actief wordt gebouwd aan een gezamenlijke toekomst. Initiatieven inzake integratie en taalverwerving worden daarbij actief ondersteund om te vermijden dat op lange termijn mensen van diverse origine naast elkaar blijven leven.
 6. SD&P verzet zich tegen iedere vorm van discriminatie. Mensen moeten gelijk worden behandeld maar mogen verschillend zijn en blijven. Ieder heeft recht op een eigen cultuurbeleving, privé-leven, samenlevingsvorm en voorkeuren.
 7. Ieder kind en iedere mens heeft recht op ontwikkeling en volwaardige emancipatie. Hiertoe is een democratisch, pluralistisch en kwalitatief onderwijssysteem gebaseerd op het principe van levenslang leren een basisvoorwaarde.
 8. Criminaliteit treft zij die het moeilijk hebben vaak het zwaarst en ondergraaft een harmonieus maatschappijmodel. Alhoewel volop dient ingezet te worden op een preventiebeleid dient iedere vorm van criminaliteit een passend gevolg te krijgen. Ook het slachtoffer en zijn omgeving dienen hierbij als volwaardige partner te worden behandeld.
 9. SD&P ijvert voor hedendaagse goede publieke dienstverlening voor iedere inwoner. Iedere inwoner wordt gelijk behandeld. Vriendjespolitiek, eigenbelang, belangenvermenging of voorbijgestreefd corporatisme zijn uit den boze. Een actieve maar ook slimme overheid regisseert de samenleving.
 10. SD&P wil moderne en leefbare steden en gemeenten, waar stadsvernieuwing, opwaardering van wijken, buurten en dorpen centraal staan. Jongeren en gezinnen in hun meest diverse vorm dienen hier een aantrekkelijke en stimulerende leefomgeving te krijgen. Tegelijk vergeten steden hun geschiedenis niet en bewaken zij hun erfgoed.
 11. SD&P zet in op maximale duurzaamheid inzake mobiliteit, verkeersveiligheid – en leefbaarheid, energie, ruimtelijke ordening, voedselproductie en water. Het behoud van de natuur en de bio-diversiteit zijn daarvan essentiële schakels.
 12. Ieder mens heeft recht op de beleving van zijn eigenheid. Tegelijk is hij onderdeel van een samenleving waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en het geheel geen loze begrippen zijn. Vrede in de wijk maar ook internationaal is hierbij een centrale doelstelling.
 13. Mensen zijn uiteraard niet louter onderdeel van een economisch model maar hebben recht op warmte, samenhorigheid, geluk, werk, engagement, vereniging, cultuur en sport om zich ingebed te voelen in onze samenleving en zich te kunnen ontplooien binnen een ruimer geheel. Kunst, cultuur, iedere vorm van artistieke creativiteit vormen zuurstof voor onze vaak verstikkende samenleving.
 14. Respect voor elkaar en voor het geheel zijn basisvereisten om het samenleven binnen Aalst, Vlaanderen, België en Europa mogelijk te maken. Samen-leven is immers niet iets vrijblijvend.
 15. SD&P heeft geen angst om ongecomplexeerd, maar tegelijk ook niet bekrompen te verwijzen naar onze Vlaamse eigenheid. Vlaanderen is de regio waarin wij leven en in de eerste plaats verantwoordelijkheid dragen. Vlaanderen is een erg belangrijk bestuursniveau geworden de voorbije decennia. SD&P wil positief en progressief inspelen op de kansen die Vlaanderen biedt waarbij het samenleven in België, Europa en daarbuiten waardevol blijft.
 16. SD&P is voor maximale democratie en inspraak. De beweging zal in haar politieke actie maximaal kiezen voor dialoog met mensen en verenigingen. In haar eigen, interne werking zullen democratie, participatie en respect voor de leden centrale assen zijn om de besluitvorming te schragen. We willen ons engageren om ook aan afwijkende meningen een luisterend oor te bieden. Wij geloven in een politieke cultuur die gebaseerd is op goede ideeën, ideeën die ook van andere partijen of bewegingen kunnen komen, en niet op het eigen gelijk.