Dylan SD&P

Op 26 juli 2017 ontving de stad Aalst een gunstig advies van de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) voor haar nieuwe mobiliteitsplan. “We kregen in het bijzonder een pluim voor het participatieve traject dat hierbij gevolgd werd,” vertelt de tevreden schepen van mobiliteit Dylan Casaer (SD&P).

Het is de taak van de RMC om het mobiliteitsplan te toetsen aan de inzichten en beleidslijnen van het Vlaamse Gewest. Concreet wil een gunstig advies dan ook zeggen dat Vlaanderen zijn fiat geeft voor het Aalsterse mobiliteitsplan. “Met dit gunstig advies kan het plan nu opnieuw naar de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling. Nadien kunnen we eindelijk beginnen aan de uitvoering,” zo licht Casaer toe.

Participatief traject 

Er is verschillende jaren intensief gewerkt aan de opmaak van het vernieuwde mobiliteitsplan. De stad koos hierbij voor een participatief proces met een ruim samengestelde Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) en overleg met tal van maatschappelijke spelers (jeugdraad, seniorenraad,…) en belangenverenigingen (Fietsersbond, Voka, Unizo, …). Met de campagne Aalst Ontknoopt werden ook de burgers van zowel de binnenstad als de dorpsgemeenschappen om hun mening gevraagd. “In totaal waren er 79 overlegmomenten met verschillende fora over het mobiliteitsplan, een radicaal democratische aanpak,” bevestigt schepen Casaer.

Niet bruuskeren 

Het Vlaamse rapport bevat een heel aantal goede punten, maar ook enkele kritische kanttekeningen. Zo vraagt de RMC dat de stad het alternatieve scenario dat ze had uitgewerkt – waarin het autoverkeer nog meer zou geweerd worden – niet volledig uit het oog verliest. Schepen Casaer legt uit waarom ‘scenario 2’ op dit moment nog niet gevolgd wordt: “We hebben met dit mobiliteitsplan gekozen voor een vooruitstrevend, maar geleidelijk scenario. Bij een te bruuske ommekeer lopen we immers het risico dat de bewoners en handelaars van onze stad zich helemaal niet meer in het plan kunnen vinden. Maar het huidige mobiliteitsplan is uiteraard geen eindpunt. Na het afronden van de tunnelwerken moeten we nagaan of bijkomende stappen haalbaar zijn.

Wat staat er in het mobiliteitsplan? 

Het Aalsterse mobiliteitsplan kan samengevat worden in 5 thema’s: 1) meer fietsverkeer, 2) meer parkeerplaatsen voor de inwoners van de stad, 3) eenrichtingsverkeer op de Wallenring, 4) veiligere schoolomgevingen, 5) aangepaste circulatieplannen per woonwijk om de veiligheid en leefbaarheid te garanderen.

1. Een echte fietsstad 

Fietsen biedt een antwoord op heel wat mobiliteitsproblemen. Niet verwonderlijk dus dat de stad heel wat inzet op acties om de fietsveiligheid te vergroten en de fietsinfrastructuur gevoelig uit te breiden. “In deze beleidsperiode is intussen al zo’n 20 km fietspad (her)aangelegd en staat er nog eens 30 km gebudgetteerd,” vertelt Dylan Casaer hierover. De stad volgt bovendien een coachingstraject om een erkende fietsstad te worden en zal ook samenwerken met een reeks partners, waaronder de Fietsersbond, bij de uitwerking van een concreet een fietsbeleidsplan. “Samen met het Vlaams Gewest en de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant investeren we in fietssnelwegen: vlotte en snelle verbindingen waardoor je per fiets veilig grote afstanden kan afleggen,” vult de schepen verder aan.

2. Parkeerbeleid 

Het vernieuwde parkeerbeleid van de stad– dat vanaf 1 oktober in werking treedt – is eveneens onderdeel van het mobiliteitsplan. Volgens dat beleid breidt de blauwe zone gevoelig uit zodat bewoners meer parkeermogelijkheid krijgen in hun eigen woonbuurt. Er worden ook buurtparkings en exclusieve parkeerplaatsen voor bewoners voorzien. Voor shoppers zet de stad in op speciale Shop&Go-plaatsen. In het najaar worden nieuwe parkeerautomaten met mogelijkheid tot sms- en app-parkeren geïnstalleerd.

3. Wallenring 

Rotonde ’t Neuzeken en de gedeeltelijke ondertunneling van de Gentsesteenweg moeten ervoor zorgen dat doorgaand verkeer uit Aalst centrum wegblijft. Eens dit het geval is – na het einde van de tunnelwerken in 2019 – zal het nieuwe circulatieplan voor de wallenring in werking treden. Deze ring, bestaand uit de Vaartstraat, Esplanadestraat, Vrijheidsstraat, Vredeplein, Keizersplein, Zonnestraat, Houtmarkt, Alfred Nichelsstraat en Burchtstraat, wordt dan een éénrichtingslus. Dit moet zorgen voor minder conflictpunten, zodat het plaatselijk verkeer vlotter kan rijden en er meer ruimte vrijkomt voor kwalitatieve voet- en fietspaden in het hart van de stad.

4. Veilige schoolomgeving 

Ook de veiligheid rondom de vele scholen in Aalst is een belangrijk onderdeel van het plan. Het project uniforme schoolomgeving, bijvoorbeeld, heeft tot doel alle basisscholen in Aalst op dezelfde manier herkenbaar te maken in het straatbeeld, onder andere door een groene straatbedekking met de woorden ‘schoolzone’ en aangepaste Dick Bruna-borden. “Herkenbaarheid zet aan tot bewuster en trager rijgedrag, wat de veiligheid aan de schoolpoort verhoogt,” verduidelijkt de schepen, “en in een veilige omgeving zijn ouders sneller geneigd hun kinderen te voet of per fiets naar school te brengen.” Bovendien is de evaluatie van het proefproject ‘schoolstraat’ in Meldert positief, waardoor we dit concept vanaf volgend schooljaar ook voor andere scholen willen openstellen.

5. Aangepaste circulatieplannen per woonwijk 

Ook voor de woonwijken komen er aangepaste circulatiemaatregelen. Deze zijn echter nog niet in detail uitgewerkt in het mobiliteitsplan. Bewoners zullen immers zelf kunnen mee bepalen hoe de wijk best ingericht wordt en hoe het verkeer best rijdt. “Dit najaar al wordt de bestaande bebouwde kom in de deelgemeenten stevig uitgebreid, zodat ook in de deelkernen heel wat extra straten genieten van duidelijk omkaderde verkeersregels en zone 50. Alvast een eerste stap om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in vele woonstraten te bevorderen,” aldus Casaer.

Elk van bovenstaande thema’s is verder uitgewerkt in 10 speerpunten. Wil je meer weten over het nieuwe mobiliteitsplan van de stad Aalst? Je vindt alle info via www.aalstontknoopt.be/speerpunten/